Bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten.  Du är medlem i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten.

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas.  Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar.

För bostadsrätten betalas en avgift.  Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp osv.

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens.